search

A Crucial Decision of President Duterte

Essay details

Please note! This essay has been submitted by a student.

Since President Duterte denounced ties with U.S economically and militarily speaking; and forged allegiance with China, it aroused questions and boggled minds owning to the fact that the talk about the disputed sea isn’t yet over. In the pursuit to better understand the president’s decision, here are some points to ponder.

Breaking free from U.S Imperialism

U.S imperialism began in the nineteenth century under the disguise of protecting the world from the Spanish rule which gave birth to Monroe Doctrine and the Manifest Destiny and since then the Philippines has been dubbed as America’s “longtime friend”. US assistance to the Philippines has grown so much under President Barack Obama and his declared pivot US to Asia. From 2010-2014, US economic aid increased by almost 15 percent in real terms annually. Whereas military aid grew almost 8 percent every year during the same period (data from US Agency, USAID). Those are only bilateral aid from US. US also provide PH “development aid” since they are major contributor to multilateral bodies like the World Bank and UN. Not only that, they also exerted big impact on the setting of national economic policies and priorities (ex. The Partnership for Growth presented by Obama). Through PFG, US flexed its influence as through the five-year Joint Country Action Plan (JCAP) which identifies priority areas for policy reforms in the Philippines. It included trade and investments liberation, deregulation, enforced of contracts with private business and as well as fiscal and judicial reforms.

Essay due? We'll write it for you!

Any subject

Min. 3-hour delivery

Pay if satisfied

Get your price

The Philippines cannot claim to have an independent foreign policy with its allegiance and bounding to US. The US domination and reliance closed positive economic opportunities and affected Filipino people’s livelihood. With Duterte’s friendship with China, it’s a major blow for US imperialism.

China as an open-heaven for economic progress

In 2015, the Shanghai Stock Exchange is the third-largest in the world by market and capitalization and in fact, their currency, the renmibi, became a world-class reserve currency to compete with U.S dollar. China being one of the biggest capitalist countries will run its so- called “Factory Asia” – the network of tightly linked factories in different countries that engaged in semi- processing. Its account of surplus goods (steel, cellphones and electronic products) is growing and will soon eye PH as investment. Along with the expansion of China’s economic empire, several billion dollar of investments are guaranteed to build factories and plantations- paving the way for more job opportunities for Filipinos. The large inflow investment from China will soon attract other foreign investments.

A gamble for PH

Philippines tossed a coin on a gamble which could turn out to be a “game over”. The friendship with China, not only opened opportunity for economic progress but also concreted China’s imperialist self-interest. With China’s imperialist ambitions, its geopolitical interest are increasing and its challenge to US supremacy is growing. If a big in flow of monopoly investments from China will flood PH then it will be a challenge for Filipino’s sovereignty in its own country.

It is within the president’s powers to push for mutual and equal relations with China without being tangled to it. Mutually-beneficial investment and trade agreements can be forged; assurance of the country’s protection against insistent abuse and plunder, compliance with health, labor and environmental standards, immediate and long term benefit to the local community must be uphold and banning oppressive conditions.

Foreign aid is not necessarily bad. It is an important element of cooperation among countries promoting development. What’s bad is when Filipino citizens become foreign to their own country. A truly independent foreign policy rejects imperialism and monopolism, rather it pursues mutual respect and sovereignty. The Duterte regime created a crater of opportunity for a regeneration of Filipino nationalism – a commitment to ending the history of colonial rule to attain national freedom. A widespread campaign for advance nationalist education and study should be pushed forward to restore patriotism and uphold national sovereignty.

“Tagai ko…”

By: Doreen J. Cañete

Ania napud sila.

Kaning mga gabitbit sa ilang pipila ka bililhon nga kung ikaw ang mohukom maka ingon kag basura na. Kani sila kwarta ray apas sa imoha- kwarta pang palit og pagkaon arong masudlan ilang tiyang gakutoy. Sayawan og tugtugan ka nila gamit ang ilang instrumentong hinimo ra pud gkan sa basura. Ang uban nagkaganay og dala sa ilang gamay’ng bata nga kundi gahubo, halos gisi tanan bahin sa sanina o kung di man gisi, dako og astang hugawa. Ang uban atngan nila samtang nagkaon, warag iring og iro nag paabot kanusa labayan og bukog.

Sakit sa mata og sakit sa dalunggan ilang kapobrehon. Sakit kay tungod ginagmay ra atong matabang; sakit kay usahay dili ta nila mahimuslan og labaw sa tanan sakit kaya atong sinsilyo sa ilang tiyan ra taman.

“Inday, tagai ko kwarta. Ala gid intawon koy kwarta. Palit nkog bearbrand para sa akong gamay’ng bata,” ana ang babaeng edaran, dayun tudlo sa iyang anak nga gipahigda ra intawon sa samento. Nag huot akong dughan nag tanaw sa bata- nipis og sanina, hugaw pajud og labaw sa tanan gilangaw naghida ilalom sa nipis ra sad nga habol. Si ante, akong gipangutana, “Pilay edad na anang anak nimo te?”. “Mag isa ka tuig. Day, tagai ko maski baynte (20) lang ipalit nkog gatas bearbrand,” tubag niya. Samtang gakuot ko sa akong bag og kwarta, ning tanaw ko sa gatas sa bata- bibiron duha ka buok pero isa na lay nay tsupon og walay taklob. Lasaw kayo tanawon og gilangaw. Gihatag nko akong sobrang baynte pang snacks, apil pud akong baong Whatta tops. Og kay taas pa man ang pila, si ante akong gichika. “Te? Unsay pangan nimo? Taga hain sad mo gikan?”. “Imelda. Taga Santa Cruz. Ning baba mi sakay sa banchelor gitapok man mi,” ana siya samtang gapangayo sa uban. Sa akong paghinabi kay Ante Imelda, nahibawan na ko nga siya wala kabalo sa iyang apilyedo, siya nay upat ka anak og kinamanghuran ra iyang gidala. Ana usab siya, nga namatay na iyang bana. Ako sad siyang gipangutana kung gusto ba niya paeskwelahon ba niya iyang anak og iyang tubag “Dili.” Og nilumod na. Nagpasalamat ko niya sa pagtubag sa akong mga pangutana og ning lakaw.

Sadihang pag abot nako sa unahan, ania napuy nanguhit ka nako og ni ingon “Te? Tagai mig kwarta. Bahin lang ming duha,” ana ang isa ka babaeng batan-on sabay tudlo sa iyang kauban babae usab. Gitanaw nako sila, ang babaeng nanguhit nako, gabitbit og gamayng bata, warag bulan pa jud og isa, warag igsoon niya. Ning lingkod sa mga lingkuranan doul ka namo og ning sunod sila sa akoa. “Anak nimo? Pila ka bulan?” nangutana ko. “Oo. Duha ka bulan”, tubag niya. Samtang gakuot og ka ihap sa akong nabiling kwarta nangutana ko sa ilang pangalan,edad og kung taga asa sila. “Te tagai nalang mig kwarta. Dili ka namo tubagon,” tubag atong isaka babae. “Ngano man?” pangutana nasad nako. “Basin taga DSWD ka. Imo mi ipadakop.” Wala ko kasagang sa ilang tubag og mas ning huot akong kasingkasing kay kung buot hunahunaon kung ako naa sa ilang lugar, mosugot nalang kog madakpan sa DSWD kay didtoa naay pagkaon og maamoma ka, pero sila, dili og mas pillion pa ang mag warawara sa kalsada mmanglimos. Ako silang gi isplikar nga ako estduyante ra usab og gipakita nako akong ID, nanuo sila ka nako og ni tubag,”Dagna akong ngan, desyesete anyos og kini akong manghud si Gina, katorse anyos.” Akoa ssilang gipangutana nganong wala sila nag eskwela, “Wala mi gaskwela kay wala miy kwarta.” Ning tugon ko nga walay bayad magskwela sa publikong tulonghaan. “Dili mi mo skwela kay dili mi kabalo mo sulat. Kataw-an sab mi sa uban . Gibiyaan mi nila Mama og Papa. Naa koy manghud, naa sad ko anak apan walay bana. Manglimos na lang mi kaysa mangi skwela.”

Sa pakighinabi nako kanila nagkalayo na ang gabagang kalooy og kalagot . Kalooy og kalagot kay ang uban gihimo ra silang katawanan; makapagpahawa kanila warag nagpahawag mananap; kay ang sistema samot silang ginalubong sa maling pangisip.

Tuod kita mga pobre usab, pero sila pobre uyamot jud – way balay og way sigarado ang kaon sa matag adlaw. Sila na buhi sa kapobrehon tungod kay wala sila mahimatngon dako ang possibilidad nga makalingkawas sila sa kapobrehon og mahimong inspirasyon sa ubang ka tribong Bajao. Si Dagna og Gina, isa sa mga minorde edad nga imbis gabitbit og libro og tua mag tuon, bata og plastik nga baso ang gigunitan. Ang ilang mga anak mao ba say dagan sa kinabuhi pohon?

Kani sila mga hulagway sa kapobrehon. Sakit tuod tanawon ilang kahimtang pero mas sakit kay wala sila tagaig attensyon. Tarong og epiktibong attensyon arong sila makugi nga mangeskwela arong makat-on nga mabag-o ang dagan sa sistema sa ilang panginabuhi.

Tagai silag attensyon.

Get quality help now

Sir. Ken

Verified writer

Proficient in: Government

4.8 (192 reviews)
“This is an exceptional writer. Listened to instructions very well and produced paper before the deadline. ”

+75 relevant experts are online

More Essay Samples on Topic

banner clock
Clock is ticking and inspiration doesn't come?
We`ll do boring work for you. No plagiarism guarantee. Deadline from 3 hours.

We use cookies to offer you the best experience. By continuing, we’ll assume you agree with our Cookies policy.